บริษัท เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จัดตั้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้พื้นฐาน IOT ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิชาชีพสำหรับผู้บริหารและครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 ที่ผ่านมา
โดยในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้พื้นฐาน IOT ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจากภาคตะวันออกและกรุงเทพ โดยวันที่ 3 นี้จะอบรมในหัวข้อ “Metaverse” เทคโนโลยีแห่งโลกเสมือน เพื่อการเรียนรู้ที่ล้ำสมัย
ทางบริษัท ฯ ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษด้าน IOT โดยตรงมาให้ความรู้ เน้นแชร์ประสบการณ์ และร่วมสาธิตวิธีการใช้งานแบบ IOT ภายใต้หัวข้อ “Metaverse เทคโนโลยีแห่งโลกเสมือน” อย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ ดร.ภู เอี่ยมเจริญยิ่ง
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการสาธิตธุรกิจกาแฟ จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม, นิทรรศการห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ E-Library จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฏ์ธานี มาจัดแสดงโชว์และผสมผสานกับเนื้อหาการอบรมได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยสร้างสีสันในการอบรมแก่เหล่าคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการทดลองระบบต่าง ๆ อีกด้วย

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริการสถานศึกษาด้วยการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท สำหรับเด็กระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับปวช. ปวส. เพื่อแบ่งเบาภาระของครู และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงฯ แบบฝึกเสริมทักษะ สื่อประกอบการสอน สื่อเพื่อการบูรณาการแบบองค์รวม

นอกจากนั้นยังมีสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้แก่ อีบุ๊กส์และอีเลิร์นนิ่งมาร่วมให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้การศึกษาสอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน  โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ลงมือทำ สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง และต่อยอดไปสู่อนาคตได้

ไม่เพียงแต่ตัวผู้เรียนเท่านั้น เรายังมีโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครู อาจารย์ และผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร สร้างครูที่ดี ครูที่เก่งยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพราะเรารู้ว่ายังมีครูอีกกว่า 7 แสนคน และเด็กในวัยเรียนอีกกว่า 13 ล้านคน ต้องการเข้าถึงคลังความรู้ที่รอบด้าน

ผสมผสานกับนวัตกรรมและสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

ในเวลาเพียงไม่กี่ปี เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจจากทุกมุมโลกให้ความไว้วางใจเราเราจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อบริการกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ทุกระดับชั้น ทุกภาคธุรกิจเพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่าการศึกษาที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของอนาคตสวัสดิการ