เมื่อเจ้าหนูชอบคิดคำนวณ | Charoenpanya

เมื่อเจ้าหนูชอบคิดคำนวณ

เมื่อเจ้าหนูชอบคิดคำนวณ

by webmaster
12 ธันวาคม 2562

ครั้งที่แล้วเราพูดถึงเด็กที่ชอบเรียนทางภาษามากกว่าคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะ ครั้งนี้เรามารู้จักกับเด็กที่มีความฉลาดทางด้านคณิตศาสตร์กันบ้างค่ะ

 

                เด็กที่ชอบเรื่องราวทางด้านนี้จะถือว่าเป็นเด็กที่มี “ความฉลาดด้านตรรกะและคณิตศาสตร์”พวกเขาจะมีความสามารถเกี่ยวกับการนำตรรกะมาใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในชีวิตจริงและในเกม สามารถเชื่อมโยงเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จำแนกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ทั้งยังชอบการแก้โจทย์คณิตศาสตร์และเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย หากกล่าวโดยสรุป คือ พวกเขาจะมีจุดเด่นที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ดี เมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ซับซ้อน เด็กสามารถแยกแยะ จัดลำดับและเข้าใจรูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้นได้

 

ลักษณะที่บ่งบอกว่าลูกมีความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์

- ชอบทดลองแก้ปัญหา สนุกที่ได้ทำงานหรือเล่นเกมเกี่ยวกับตัวเลข
- ชอบและมีทักษะในการใช้เหตุผล การซักถามปัญหาเชิงเหตุและผล
- ชอบทำตามคำสั่ง ทำอะไรที่เป็นระบบระเบียบตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
- สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการต่าง ๆ
- ชอบค้นหาเหตุผลมาหักล้างหรือวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของผู้อื่น
- เชื่อถือเฉพาะแต่สิ่งที่อธิบายได้ มีเหตุผลรับรองที่เพียงพอ
- ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

วิธีส่งเสริมความฉลาดด้านตรรกะและคณิตศาสตร์

1. ให้ลูกได้มีโอกาสได้ทดลอง หรือทำอะไรด้วยตนเอง
2. ส่งเสริมให้ทำงานหรือกิจกรรมที่ได้ใช้ความสร้างสรรค์
3. ให้เล่นเกมที่ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
4. ให้ช่วยทำงานบ้าน งานประดิษฐ์ ตกแต่ง
5. ฝึกการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การศึกษาด้วยโครงงานในเรื่องที่เด็ก ๆ สนใจ
6. ฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องคิดเลข เครื่องคำนวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
7. เน้นการสอนที่ให้เด็กได้ฝึกคิดแบบมีวิจารณญาณ วิพากษ์ วิจารณ์ ฝึกกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด การชั่ง ตวง วัด การคิดในใจ การคิดเลขเร็ว ฯลฯ

 

                เด็กที่มีความสามารถทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ พวกเขาจะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ วิศวกร แพทย์ และนักเศรษฐศาสตร์ นักวิศวกรรมการเงิน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น

 

 

 

บทความโดย : goodjob for kids