ประวัติ | Charoenpanya

ประวัติ

               

 

            บริษัท เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มอาจารย์ นักวิชาการ ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 55 ปี และคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งไปที่การคัดสรรเนื้อหาผู้แต่ง ที่มีจุดแข็งเป็นเนื้อหาซึ่งพัฒนาสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอน และเพิ่มความสนใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น

               โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในด้านของการศึกษามากขึ้น ทางสำนักพิมพ์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ให้สามารถเติบโต พัฒนา และต่อยอดให้เทียบเท่ากับระดับสากล โดยนำเนื้อหาสาระความรู้ที่หลายหลายจากผู้รู้ อาจารย์ กลุ่มนักวิชาการ มาบรรจุไว้ในสื่อต่าง ๆ ที่จะมีการจัดทำและพัฒนาต่อไปในอนาคต เช่น เว็บไซต์ทางการศึกษา, การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning, แอปพลิเคชั่น รวมถึง AI หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” ที่สามารถรับข้อมูลในหลายรูปแบบผ่านโปรแกรมหรือซอฟแวร์ต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะช่วยคิดสูตรสำเร็จในการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะและนำความรู้ไปประยุกต์เข้ากับกระบวนการความคิดเพื่อต่อยอดทางการศึกษา

               เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ในแผนการพัฒนานี้ นอกจากผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ด้านการศึกษาผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้ว ยังทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพด้วยเนื้อหาบทเรียนที่น่าสนใจและให้ความรู้ที่เปิดกว้างขึ้น ช่วยสร้างแนวโน้มให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ความยืดหยุ่นของเวลาและสถานที่ในการเรียนรู้ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า เจริญเติบโตทัดเทียมกับสังคมโลก และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของสังคมไทยต่อไป