อาชีวศึกษา

บริการ ของเรา

หนังสือเรียนระดับ ปวช.

หนังสือเรียนอาชีวตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 โดยผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

Oculus Quest 2

สู่โลกเสมือนจริง เพื่อความบันเทิงและการศึกษา ฟังก์ชันครบครัน สร้าง Content ขึ้นได้เอง

สินค้า ของเรา

หนังสือเรียนระดับ ปวช.

หนังสือเรียนอาชีวตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 โดยผ่านการ ตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

Oculus Quest 2

สู่โลกเสมือนจริง เพื่อความบันเทิงและการศึกษา ฟังก์ชันครบครัน สร้าง Content ขึ้นได้เอง

สื่อ E-BOOK สื่อใหม่มาแรง

มีรายการหนังสือมากกว่า 10,000 เล่ม “ใช้ง่าย สะดวก ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ครอบคลุมความรู้ทุกหลักสูตร”

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน ระดับ ปวช. พุทธศักราช 2562 โดยผ่านการ ตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ดาวน์โหลด E-Book

สื่อใหม่มาแรง มีรายการหนังสือมากกว่า 10,000 เล่ม “ใช้ง่าย สะดวก ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ครอบคลุมความรู้ทุกหลักสูตร”

สื่อวิดีทัศน์ / Video clip

เรียนวิชา Robotics หุ่นยนต์Robot Color Sorter

เรียนรู้วิชา Robotics กับการศึกษายอดฮิตในห้องเรียน

โครงการอบรม หัวข้อเรื่อง “ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า”

อบรม Online “ความเหมือนที่แตกต่าง ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สันดาปภายใน”โดย ดร.ดวิษ กีระชัยวนิช (นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.)

ระบบส่งจ่ายพลังงาน

อบรม Online “ความเหมือนที่แตกต่าง ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สันดาปภายใน”โดย ดร.ดวิษ กีระชัยวนิช (นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.)

Writing English (Grammar)-workshop

Workshop กับ อาจารย์ อิงทิพย์ รัตตะรังสี ในหัวข้อเรื่อง Common Mistakes in Writing Englishผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การสอนมากกว่า 30 ปี

บริษัทคู่ค้า

JOIN OUR TEAM

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริการสถานศึกษาด้วยการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท สำหรับเด็กระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับปวช. ปวส. เพื่อแบ่งเบาภาระของครู และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงฯ แบบฝึกเสริมทักษะ สื่อประกอบการสอน สื่อเพื่อการบูรณาการแบบองค์รวม

นอกจากนั้นยังมีสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้แก่ อีบุ๊กส์และอีเลิร์นนิ่งมาร่วมให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้การศึกษาสอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน  โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ลงมือทำ สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง และต่อยอดไปสู่อนาคตได้

ไม่เพียงแต่ตัวผู้เรียนเท่านั้น เรายังมีโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครู อาจารย์ และผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร สร้างครูที่ดี ครูที่เก่งยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพราะเรารู้ว่ายังมีครูอีกกว่า 7 แสนคน และเด็กในวัยเรียนอีกกว่า 13 ล้านคน ต้องการเข้าถึงคลังความรู้ที่รอบด้าน

ผสมผสานกับนวัตกรรมและสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

ในเวลาเพียงไม่กี่ปี เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจจากทุกมุมโลกให้ความไว้วางใจเราเราจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อบริการกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ทุกระดับชั้น ทุกภาคธุรกิจเพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่าการศึกษาที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของอนาคตสวัสดิการ