การศึกษาปฐมวัย

บริการ ของเรา

หนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุด The Fun World of Phonic

เรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานง่าย ๆ โดยเจ้าของภาษา เพียงสแกน QR CODE ก็จะได้รับทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างครบครัน

บัตรภาพและบัตรคำ ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการ

เซตชุดบัตรภาพและบัตรคำ สื่อการเรียนการสอนยอดนิยม เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเสริมประสบการณ์ ครบครันคำศัพท์บัญญัติที่เด็กควรรู้

สินค้า ของเรา

หนังสือเสริมทักษะด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ชุดเตรียมความพร้อม

ปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะทางคณิตศาสตร์ พร้อมบริหารกล้ามเนื้อด้วยการฝึกเขียนตามเส้นประ เหมาะสมกับช่วงวัย

สื่อการเรียนการสอน เสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก

ชุดเสริมพัฒนาการที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย เล่นสนุก แบ่งเบาภาระครู

บัตรภาพและบัตรคำ ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการ

สื่อการเรียนการสอน เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเสริมประสบการณ์ ครบครันคำศัพท์บัญญัติที่เด็กควรรู้

ใบสั่งซื้อหนังสือปฐมวัย ปี 2566

รายละเอียดใบสั่งซื้อหนังสือปฐมวัย สอดคล้องตามหลักสููตรการศึกษาปฐมวัย พุุทธศักราช 2560

สื่อวิดีทัศน์ / Video clip

เรียนวิชา Robotics หุ่นยนต์Robot Color Sorter

เรียนรู้วิชา Robotics กับการศึกษายอดฮิตในห้องเรียน

โครงการอบรม หัวข้อเรื่อง “ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า”

อบรม Online “ความเหมือนที่แตกต่าง ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สันดาปภายใน”โดย ดร.ดวิษ กีระชัยวนิช (นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.)

ระบบส่งจ่ายพลังงาน

อบรม Online “ความเหมือนที่แตกต่าง ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สันดาปภายใน”โดย ดร.ดวิษ กีระชัยวนิช (นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.)

Writing English (Grammar)-workshop

Workshop กับ อาจารย์ อิงทิพย์ รัตตะรังสี ในหัวข้อเรื่อง Common Mistakes in Writing Englishผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การสอนมากกว่า 30 ปี

บริษัทคู่ค้า

JOIN OUR TEAM

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริการสถานศึกษาด้วยการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท สำหรับเด็กระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับปวช. ปวส. เพื่อแบ่งเบาภาระของครู และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงฯ แบบฝึกเสริมทักษะ สื่อประกอบการสอน สื่อเพื่อการบูรณาการแบบองค์รวม

นอกจากนั้นยังมีสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้แก่ อีบุ๊กส์และอีเลิร์นนิ่งมาร่วมให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้การศึกษาสอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน  โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ลงมือทำ สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง และต่อยอดไปสู่อนาคตได้

ไม่เพียงแต่ตัวผู้เรียนเท่านั้น เรายังมีโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครู อาจารย์ และผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร สร้างครูที่ดี ครูที่เก่งยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพราะเรารู้ว่ายังมีครูอีกกว่า 7 แสนคน และเด็กในวัยเรียนอีกกว่า 13 ล้านคน ต้องการเข้าถึงคลังความรู้ที่รอบด้าน

ผสมผสานกับนวัตกรรมและสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

ในเวลาเพียงไม่กี่ปี เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจจากทุกมุมโลกให้ความไว้วางใจเราเราจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อบริการกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ทุกระดับชั้น ทุกภาคธุรกิจเพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่าการศึกษาที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของอนาคตสวัสดิการ