บริการ

ระบบบูรณาการ

System

Integration

Service

บริการ

สำหรับสถานศีกษา

School

One Stop

Service

ข้อตกลงการเข้าใช้งาน

ดาวโหลดสื่อประกอบการเรียนการสอน รายการสินค้าและใบสั่งซื้อหนังสือเรียน บริษัทเจริญปัญญา ฯ ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม (“ข้อมูล”)  ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ บริษัทเจริญปัญญา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการสอนในสถานศึกษา อันมิใช่การกระทำเชิงพาณิชย์ การกระทำใด ๆ ที่ถือเป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ นำออกแสดง  หรือทำให้ปรากฏ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางบริษัทฯ

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริการสถานศึกษาด้วยการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท สำหรับเด็กระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับปวช. ปวส. เพื่อแบ่งเบาภาระของครู และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงฯ แบบฝึกเสริมทักษะ สื่อประกอบการสอน สื่อเพื่อการบูรณาการแบบองค์รวม

นอกจากนั้นยังมีสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้แก่ อีบุ๊กส์และอีเลิร์นนิ่งมาร่วมให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้การศึกษาสอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน  โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ลงมือทำ สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง และต่อยอดไปสู่อนาคตได้

ไม่เพียงแต่ตัวผู้เรียนเท่านั้น เรายังมีโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครู อาจารย์ และผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร สร้างครูที่ดี ครูที่เก่งยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพราะเรารู้ว่ายังมีครูอีกกว่า 7 แสนคน และเด็กในวัยเรียนอีกกว่า 13 ล้านคน ต้องการเข้าถึงคลังความรู้ที่รอบด้าน

ผสมผสานกับนวัตกรรมและสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

ในเวลาเพียงไม่กี่ปี เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจจากทุกมุมโลกให้ความไว้วางใจเราเราจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อบริการกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ทุกระดับชั้น ทุกภาคธุรกิจเพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่าการศึกษาที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของอนาคตสวัสดิการ